Behandelmethodes

Behandelmethodes bij psychische klachten en problemen.

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen, met als doel deze problemen op te heffen of te verminderen.
De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen.
De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend, voorbeelden zijn: angsten, depressies, verslavingsproblematiek, fobieën en dwanghandelingen.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie die gebaseerd zijn op verschillende theoretische modellen, zoals de leer- en cognitieve theorie, psychoanalytische theorie en systeemtheorie. Naast individuele psychotherapie bestaat er ook de mogelijkheid van relatie -, gezins- en groepspsychotherapie.

In de cognitieve gedragstherapie staat het menselijke gedrag centraal in wisselwerking met omgevingsfactoren. Iedereen doet, denkt en voelt op een bepaalde manier, zoals hij dat in zijn leven geleerd heeft. Gedachten, gevoelens en gedrag zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Emotionele- en gedragsproblemen komen voort uit of worden in stand gehouden door disfunctionele opvattingen, denkfouten en basisideeën (schema’s). Door anders te leren denken en doen zullen psychische problemen verminderen of verdwijnen.
De gedragstherapie is in eerste instantie gericht op het opheffen van concrete problemen of klachten. Soms kunnen ervaringen uit het verleden ter sprake komen en kan het ook nodig zijn om deze ervaringen te verwerken. Met behulp van de therapie kunt u nieuwe, positieve ervaringen opdoen met de therapeut en met andere (werk) relaties, waardoor uw zelfvertrouwen zal groeien.
Het behandelplan wordt samen met de cliënt opgesteld, de doelstellingen worden zo concreet en haalbaar mogelijk geformuleerd. Meestal wordt er gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten. De behandeling is vaak kortdurend, tussen de vijf en vijfentwintig sessies.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie waarbij u steeds terugkerende patronen, waar u tegen aan loopt in het leven, leert in verband te brengen met ervaringen uit de jeugd. Patronen waar u niet makkelijk van los kunt komen, waardoor u steeds in dezelfde valkuil stapt. In schematherapie leert u de valkuilen kennen en worden de ervaringen, die tot deze valkuilen geleid hebben, verwerkt met ervaringsgerichte en cognitieve oefeningen. Het is een intensieve therapie, die meestal 1 tot 2 jaar duurt, en wordt met name aangeboden voor persoonlijkheidsproblematiek.
Voor meer informatie: www.schematherapie.nl

De term systeem duidt op de sociale systemen of netwerken waar iedereen deel van uit maakt: het gezin, de partnerrelatie, werk en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden samen in therapie zijn en de problemen van betrokkenen centraal staan, er wordt vooral naar de wisselwerking tussen de leden van het systeem gekeken.
Voor de therapie is het belangrijk dat de basis er nog is, maar dat de verbinding tussen u, uw partner en gezinsleden te wensen over laat. U heeft ook de wil om te investeren in verandering.
Problemen zijn meestentijds misgelopen herhalende pogingen van u en van uw partner om tot oplossingen te komen en vormen dan op zichzelf een deel van het probleem en leiden tot demoralisatie. De problemen met de therapeut “op een rijtje zetten” is een belangrijk start, vervolgens gaat het om meer vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen en bepaalde gedragspatronen te veranderen.
Logische voorwaarden voor een therapie zijn: geen overmatig middelengebruik, veiligheid voor elkaar, geen derde in de relatie (vreemdgaan) tijdens de therapie en niet ondertussen bezig zijn met gerechtelijke procedures naar elkaar.
De diagnose relatie- en gezinsproblemen wordt helaas niet meer vergoed door de verzekeraar, maar als één van de partners een door de verzekering vergoede DSM- diagnose heeft dan is het mogelijk het systeem bij de therapie te betrekken.

De term systeem duidt op de sociale systemen of netwerken waar iedereen deel van uit maakt: het gezin, de partnerrelatie, werk en vriendenkring. Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners of gezinsleden samen in therapie zijn en de problemen van betrokkenen centraal staan, er wordt vooral naar de wisselwerking tussen de leden van het systeem gekeken.
Relatietherapie is een psychotherapie waarmee u bereid bent naar uzelf, naar uw partner en hoe u al of niet op elkaar inspeelt, te gaan kijken en hierover te reflecteren.
Ondanks de grote problemen die u ervaart, voelt u dat de basis in de relatie er nog is, maar dat de verbinding tussen u en uw partner te wensen over laat. U heeft beiden de wil om te investeren in verandering.
Problemen zijn meestentijds misgelopen herhalende pogingen van u en van uw partner om tot oplossingen te komen en vormen dan op zichzelf een deel van het probleem en leiden tot demoralisatie. De problemen met een relatietherapeut “op een rij zetten” is slechts een start. Maar wel een heel belangrijke.
Je zet op een rij en begint vervolgens aan een therapie niet om een relatie te beeindigen, maar om een episode in de relatie te beeindigen en meer vertrouwen en wederzijds begrip op te bouwen.
Logische voorwaarden voor een relatietherapie zijn dan ook: geen overmatig middelengebruik, veiligheid voor elkaar, dus absoluut geen fysiek geweld, geen derde in de relatie (vreemdgaan) tijdens de therapie en niet ondertussen bezig zijn met gerechtelijke procedures naar elkaar.

Psychologisch onderzoek (PO), of beter psychodiagnostisch onderzoek, kan aangewezen zijn als er vragen of onduidelijkheden zijn om tot een goed behandeladvies of behandelindicatie te komen. Te denken valt aan vragen als: intelligentie/niveaubepaling (heeft iemand voldoende in huis om een bepaald beroep of studie te kunnen doen), neuropsychologische screening (hoe staat het met geheugen, aandachtsconcentratie e.d.) en persoonlijkheidsonderzoek (naar onderliggende persoonlijkheidsstructuur, kwetsbaarheid, symptomen, probleem- of innerlijke conflictgebieden). Daarnaast kan men denken aan steeds vaker voorkomende vraagstellingen ten aanzien van: ADHD en autismespectrumstoornis (of uitsluiten daarvan). Een PO kan alléén op indicatie en via verwijzing van huisarts plaatsvinden, waarbij sommige verzekeraars ook alleen vergoeden als er aansluitend een behandeling plaatsvindt (zoals CZ/Delta/Ohra).

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieÎn integreert in combinatie met een afleidende stimulus (het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bilaterale audiostimulatie). Hierdoor wordt “het informatie-verwerkings-systeem in de hersenen” gestimuleerd.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, door het stimuleren van het informatie-verwerkings-systeem, in een relatief korte tijd therapeutische doelen bereikt. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest.
EMDR leidt ertoe dat de herinnering aan een traumatisch beeld vrij snel de emotionele lading verliest en het dus minder pijnlijk is om aan de gebeurtenis terug te denken. Negatieve beelden, disfunctionele cognities (gedachten, opvattingen) en negatieve emoties veranderen.

Voor meer informatie: www.emdr.nl

Mevrouw P. Kölling, psychiater, biedt consultatie, diagnostiek en behandeling van psychiatrische problemen zoals stemmings-en angststoornissen. Tijdens een psychiatrisch consult worden vragen over diagnostiek en behandelmogelijkheden van de klachten beantwoord.
Op verwijzing van de huisarts (met verwijsbrief naar de psychiater voor GGGZ) of psychotherapeut (met vraag voor consultatie) volgt een uitnodiging voor een intakegesprek van gemiddeld een uur. Vervolgens kan op indicatie een behandeling gestart worden, waarbij de medicatie een belangrijk onderdeel kan vormen.
De praktijk is tijdens kantooruren bereikbaar, bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er via de dienstdoende huisarts contact gezocht worden met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out hebben ook een lichamelijke kant. Daarom richt een psychomotorisch therapeut zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, uw manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

Tijdens een intake onderzoekt een psychomotorisch therapeut de aard en oorzaak van uw klachten. Aan de hand van de diagnose en uw hulpvraag wordt een behandelplan gemaakt. Een psychomotorisch therapeut hanteert een ervaringsgerichte werkwijze en maakt gebruik van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. Al doende leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Het doel van PMT is het verminderen of wegnemen van klachten. Dit bereikt u door probleemsituaties anders te benaderen en/of door acceptatie van beperkingen. Soms wordt aandacht besteed aan gebeurtenissen uit het verleden. PMT kan ook gericht zijn op actuele situaties en daarmee verbonden gedragspatronen of conflicten. Psychomotorische therapie wordt gegeven aan individuele cliÎnten, echtparen, gezinnen of in een groep. PMT is er voor ouderen, volwassenen, jongeren en kinderen.

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Het stelt cliÎnten in staat zelf de regie te nemen over hun gezondheid.
Vindt u het een hele stap om naar de psycholoog te gaan? Bent u slecht ter been, ziek, woont u in het buitenland of wilt u liever niet naar een psycholoog in uw nabije omgeving? U kunt altijd contact met ons opnemen, ook wanneer u meer achtergrondinformatie wilt over een psychologisch vraagstuk. We bekijken dan samen wat de beste oplossing is voor uw vraag. Een groot voordeel van online psychologische dienstverlening is dat het vanuit huis kan, U hoeft er de deur niet voor uit.

Wij bieden de volgende online service:

 • mailen
 • bellen
 • whatsappen
 • skypen
 • facetimen

Daarnaast maken wij gebruik van E-health pakketten die door de zorgverzekeraars goedgekeurd zijn. De werkwijze is als volgt: er vindt een intake gesprek plaats, face-to-face (mag ook via Skype), waarna de behandelaar en cliÎnt samen bepalen of er ook modules via internet worden ingezet. Dit maakt dan onderdeel uit van de behandeling. U kunt op een door u zelfgekozen plaats en moment de informatie nalezen, opdrachten maken, dagboeken invullen of E-mails sturen. Waar u ook bent, u kunt zelf online aan uw behandeling werken. Het is mogelijk om halverwege het traject en aan het eind van het traject nog weer een face-to-face gesprek in te plannen. De E-health aanbieding gebeurt via een beveiligde link.

Mindfulness betekent met vriendelijke aandacht zijn bij je ervaringen, van moment tot moment, zonder oordeel in het hier en nu.
Door vaker je aandacht te sturen, leer je afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. Je kunt je beter concentreren, je ontspant gemakkelijker. De geest wordt rustiger.
Je leert bewust keuzes te maken in plaats van automatisch te reageren. Hierdoor worden stressprikkels eerder en beter opgevangen en ga je anders om met gedachtepatronen die niet behulpzaam zijn. Er ontstaat een hogere mate van bewustwording en je kunt beter je grenzen bewaken.
Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen. Hiervoor is de mindfulness training of aandachttraining. De Amerikaan Jon Kabat-Zinn heeft mindfulness met Westerse psychologische inzichten verenigd tot een 8-weekse mindfulness training, welke nu al meer dan 35 jaar bestaat en, zoals aangetoond door veelvuldig wetenschappelijk onderzoek, bewezen effectief is gebleken.
Therapeuten met een mindfulness-opleiding zijn: Marieke Sluijs en Tine Bouman.

“Ouderschap in verbinding” is een methode met praktische instrumenten voor allerlei problemen in de opvoeding en in de ontwikkeling van het kind. Het is een methode die kan bijdragen aan meer harmonie in het gezinsleven en aan de toename van zelfvertrouwen, veerkracht en welbevinden van kinderen. Marieke Sluijs werkt overeenkomstig deze methode.

Coaching is geïndiceerd indien de problematiek betrekking heeft op de relatie tussen de persoon en de organisatie. Het werk staat centraal, maar er kunnen ook andere levensgebieden aan de orde komen zoals persoonlijke vraagstukken, de persoonlijkheid en de daarmee samenhangende psychologische mechanismen. Het vergroten of herstellen van de individuele effectiviteit, motivatie en arbeidssatisfactie, maar ook het aanleren van adequaat gedrag en effectievere interactiepatronen kunnen doelstellingen zijn. Voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Wisselwerking en evenwicht werk en privé
 • Interactie tussen persoon en omgeving
 • Verandering van oude patronen
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Innerlijke belemmeringen, competenties, verlangens, talenten en kwaliteiten
 • Aandacht en energie (leren) richten op die zaken en situaties, die wel beïnvloedbaar zijn
 • Leren omgaan met situaties en omstandigheden, die niet te veranderen zijn.

Coaching is een persoonlijke begeleidingsvorm gericht op zelfmanagement. Specifieke coaching strategieën zijn: inzicht gevende strategieën, op gedragsverandering gerichte strategieën en directieve interventies. De dynamiek in de eigen situatie en de gewenste verandering daarin bepalen de inhoud, richting en duur van de begeleiding, coaching is doelgericht en maatwerk. De coach is hierbij uw vertrouwenspersoon, klankbord, adviseur en trainer. Een coaching traject duurt gemiddeld vijf tot tien sessies, de sessies duren zestig minuten.

Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden met lichaamsgerichte vaktherapeuten, Mindfulnesstrainers en Haptotherapeuten. Indien nodig is er binnen de behandeling een adviesconsult bij de met ons samenwerkende psychiater mogelijk.

De volgende teamleden zijn supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT) en de NVP: Astrid Tuin- Bruil, Ans Splinter en Manolya Aydagul. Therapeuten in opleiding kunnen gebruik maken van hun expertise.

ATB-Therapie & Coaching heeft een samenwerkingsverband met de huisartsen van Medisch Centrum Dudokpark en Casa Cura. In de geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ) werken verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samen. De GEZ is afgestemd op de zorgbehoefte van de cliÎnt en levert voordelen op het gebied van kwaliteit, efficiency en substitutie.
Daarnaast werken we nauw samen met diverse andere huisartsen, lichaamsgerichte therapeuten, haptotherapeuten, mensendiecktherapeuten, logopedisten, diëtisten en fysiotherapeuten.