Procedure

Hoe gaat het voor u in zijn werk

NIEUWS

Met ingang van 1-1-2022 is er een nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg.

Klik op de link voor meer informatie:

Patientfolder zorgprestatiemodel

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de therapie door de zorgverzekeraar is het noodzakelijk dat u een verwijsbrief van uw huisarts heeft voordat de therapie start.

U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig met de volgende gegevens:

Aanmelding

Online: Via het aanmeldingsformulier van onze website. Eventueel nemen wij contact met u op voor meer informatie en/of overleg. Bij de online aanmelding verzoeken wij u de verwijsbrief van de huisarts bij te voegen (door de verwijsbrief te scannen of te fotograferen, indien mogelijk).

Rechtstreeks met therapeut: zie hiervoor de informatie op de pagina contact en locaties.

Telefonisch: Wilt u zich toch telefonisch aanmelden of meer informatie dan zijn wij telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 035 – 622 10 71. Wanneer wij afwezig of in gesprek zijn, kunt u een bericht inspreken en dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Bij de aanmelding vragen wij een aantal gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, naam verzekering, naam huisarts, tekst van huisarts op het verwijsbriefje, een korte omschrijving van uw klachten/problemen, eventuele eerdere hulpverlening en persoonlijke wensen?

Uw aanmelding zullen wij doornemen en vervolgens inschatten of u bij ons op de juiste plek bent. Het kan zijn dat wij contact met u opnemen voor meer informatie. Op basis van de verstrekte gegevens proberen wij een goede match met één van onze therapeuten te maken waarna hij/zij contact met u opneemt voor een intakegesprek.
Tot het moment van het intakegesprek blijft uw verwijzer het aanspreekpunt en blijft deze ook verantwoordelijk voor de zorg. Voor vragen over de zorg voor het intakegesprek kunt u contact opnemen met de verwijzer.

Het kan zijn dat er een wachtlijst is (zie hieronder). Kunnen wij u niet op onze wachtlijst plaatsen dan krijgt u binnen 10 werkdagen bericht hierover.
Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Wachtlijst

Wachtlijst indicatie:
Generalistische Basis GGZ (B-GGZ): zie Psychologenpraktijk Moov: www.praktijkmoov.nl
Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ): aanmeldstop
Bijgewerkt: 17-08-2023

In de regel kunt u op korte termijn voor een eerste gesprek terecht bij een van onze therapeuten. Het kan ook voorkomen dat er een wachtlijst is, deze is afhankelijk van een aantal factoren: de hoeveelheid aanmeldingen, de verwijzing van uw huisarts, de match met de therapeut en uw persoonlijke wensen. Bij een te lange wachtlijst kan het zijn dat wij geen cliënten van buiten de regio Hilversum kunnen aannemen.

ATB Therapie & Coaching hanteert geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd met ons contact opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Intake en therapie

Voor het eerste gesprek dient u het verwijsbriefje van uw huisarts, het verzekeringsbewijs en uw identiteitsbewijs mee te nemen.
In de intake worden uw klachten, levensomstandigheden, voorgeschiedenis en verwachtingen geïnventariseerd. Meestal zullen wij u vragen een intakevragenlijst en een klachtenlijst in te vullen.

Na een paar gesprekken wordt samen met u gekeken of u door ons geholpen kunt worden en of de match met de desbetreffende therapeut goed is. Het is belangrijk dat de behandelwijze goed aansluit bij u als persoon, bij uw klachten en bij uw wensen. Tegelijkertijd houden wij rekening met inzichten vanuit de wetenschap; welke behandeling is het meest effectief voor uw probleem. Soms is een aanvullend testonderzoek nodig om een beter beeld van u en uw problematiek te krijgen.

De therapeut stelt samen met u een behandelplan op en de voortgang van uw behandeling wordt regelmatig mondeling en via vragenlijsten geëvalueerd. Tevens stuurt uw therapeut, met uw toestemming, een brief naar uw huisarts aan het begin en aan het einde van de therapie.

ROM – effectmeting mbv Routine Outcome Measurement

In het kennismakingstraject zullen wij u vragen een korte vragenlijst (OQ45 of SQ48) in te vullen waarvan de resultaten met u besproken worden. De vragenlijsten worden via een beveiligde site afgenomen. U krijgt een email met een link waarmee u vervolgens de vragenlijst kunt invullen. Aan het einde van de therapie, of na een jaar, vragen wij u dezelfde lijst nogmaals in te vullen om te zien in hoeverre er sprake is van vooruitgang. Aan het eind van de therapie vragen wij u ook een evalutatie vragenlijst in te vullen (CQI).

Per 1-1-2017 stellen verzekeraars bij het sluiten van contracten met zorgaanbieders voorwaarden over het beschikbaar stellen van de gegevens uit bovenstaande vragenlijsten. Dit betekent dat de gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ voor onderzoek op groepsniveau. Wij vragen u dan ook of u mee wilt werken aan ROM. Wilt u niet meewerken dan vragen wij u een privacy verklaring te tekenen. Voor algemene informatie hierover kunt u terecht bij: www.nvvp.nl/rom-portal/informatie en www.reflectum.nl

Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In het privacy statement staat hoe: ATB Privacy statement.
Uw behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden, alleen met uw schriftelijke toestemming kunnen gegevens over u verstrekt worden aan derden. Dit geldt echter niet voor overleg met collegae therapeuten, die uiteraard ook geheimhoudingsplicht hebben.

Onze therapeuten zijn werkzaam als zelfstandige en hebben ieder hun eigen privacy statement.

Voortijdig beëindiging van de therapie

Het voortijdig beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk, maar in een gesprek met uw behandelaar. Het is van belang dat het laatste gesprek gaat over de effecten, de afronding en eventuele klachten m.b.t. uw therapeut en/of behandeling.

Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over uw therapeut en/of over de behandeling dan kunt u dit het beste eerst met uw therapeut bespreken. Als dit niet mogelijk is kunt u het secretariaat bellen en dan zullen wij vervolgens proberen uw klacht te verhelpen of een oplossing te vinden.

Lukt dit niet dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de LVVP, het NIP of bij het SKP, afhankelijk van de discipline en van welke vereniging uw therapeut lid is.

LVVP, Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Maliebaan 87
3581 CG  Utrecht
030-2364338
bureau@lvvp.info

Nederlands Instituut van Psychologen
T.a.v. de adjunct-secretaris van het college van toezicht
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
www.psynip.nl

Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie (SKP)
Maliebaan 50-b
3581 CS Utrecht