Vergoedingen

Lees meer over vergoedingen en de zorgverzekeraar

Sinds 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het basispakket van de zorgverzekering. Op een aantal diagnoses na (zie niet-verzekerde zorg), worden de kosten vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland betaalt elk jaar een deel van de gemaakte zorgkosten aan de zorgverzekeraar terug, in 2018 is dit eigen risico €385,00. Mocht u een verhoogd eigen risico hebben dan betaalt u natuurlijk meer.

De therapeut noteert uw diagnoses en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dat kan zijn: mail- en telefooncontacten, verslagen, brieven, onderzoeken, behandeltijden, overleg etc.
De factuur van de DBC voor de verzekeraar is niet anoniem en m.b.t uw klachten wordt alleen de zogenaamde hoofdgroep vermeld, bijvoorbeeld stemmingsstoornis of angststoornis.
Aan het einde van de behandeling worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gezonden voor beleidsdoeleinden.

Sinds januari 2015 valt de vergoeding van de jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten.
Voor de vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van één van de volgende deskundigen/organisaties: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente. De factuur aan de gemeente bevat versleutelde gegevens, met een declaratiecode, om privacy te waarborgen.

De volgende therapeuten van ATB-Therapie & Coaching werken via contracten met de gemeente Gooi- en Vechtstreek:

Christina Adema (GB-GGZ + S-GGZ) via Gemeente
Marieke Sluijs via aanvullende verzekering (ouderbegeleiding)

Sommige therapeuten hebben met bepaalde verzekeraars geen contract (kunnen) afgesloten en dan geldt de restitutieregeling. Dit houdt in dat u de behandeling in eerste instantie zelf dient te betalen. Aan het einde van uw behandeling ontvangt u een factuur die u zelf dient te voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw verzekeraar. De verzekeraar vereist een verwijskaart van de huisarts. Welk percentage de verzekering vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering, sommige verzekeringen betalen bij een restitutiepolis het volledige bedrag. Uw zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over welk deel van de kosten vergoed wordt.

Drs. Pieternel Kölling heeft  voor 2018 geen contracten met de verzekeraars. 

De behandeling van sommige problemen valt echter onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen.
Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u hiervoor krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.
Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie-en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen.

Tarieven niet-verzekerde zorg (OVP)

met ingang van 1-1-2019

Psychotherapeut 105,00 sessie van 45 min.
Relatietherapie (psychotherapeut) 163,00 sessie van 75 min.
GZ-psycholoog 98,00 sessie van 45 min.
Relatietherapie (gz-psycholoog) 145,00 sessie van 75 min.
Psycholoog 89,00 sessie van 45 min.
Coach, mediator 135,00 sessie van 60 min.
Supervisor 100,00 sessie van 45 min.
Leertherapeut 100,00 sessie van 45 min.
Intake 145,00 sessie van 60 min. en 30 min. uitwerktijd

Coaching is aftrekbaar of wordt vaak door de werkgever vergoed.

Indien het niet mogelijk is om bij uw afspraak aanwezig te zijn, laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. Anders behouden wij ons het recht voor u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Weekenddagen tellen niet als werkdagen. Uw therapeut zal deze kosten met u verrekenen.
U dient zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Het is belangrijk om tijdig afspraken af te zeggen.
Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 100% van het door de hulpverlener gehanteerde tarief. Een aan u gezonden nota, dient binnen 2 weken betaald te worden. Bij een tweede betalingsherinnering wordt à €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.