Vergoedingen

Lees meer over vergoedingen en de zorgverzekeraar

Sinds 2008 valt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het basispakket van de zorgverzekering. Op een aantal diagnoses na (zie niet-verzekerde zorg), worden de kosten vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland betaalt elk jaar een deel van de gemaakte zorgkosten aan de zorgverzekeraar terug, in 2022 is het eigen risico €385,00. Mocht u een verhoogd eigen risico hebben dan betaalt u natuurlijk meer.

De therapeut noteert uw diagnoses en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dat kan zijn: mail- en telefooncontacten, verslagen, brieven, onderzoeken, behandeltijden, overleg etc.
De factuur van de DBC voor de verzekeraar is niet anoniem en m.b.t uw klachten wordt alleen de zogenaamde hoofdgroep vermeld, bijvoorbeeld stemmingsstoornis of angststoornis.
Aan het einde van de behandeling worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij de verzekeraar. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gezonden voor beleidsdoeleinden.

Sinds januari 2015 valt de vergoeding van de jeugd-GGZ onder de verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten.
Voor de vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van één van de volgende deskundigen/organisaties: huisarts, medisch specialist, jeugdarts, deskundigen in dienst van (of namens) de gemeente. De factuur aan de gemeente bevat versleutelde gegevens, met een declaratiecode, om privacy te waarborgen.

Voor jeugdaanmeldingen kunt u contact opnemen met:

Psychologenpraktijk MooV / Praktijk KiK – www.praktijkmoov.nl

Een aantal therapeuten werkt contractvrij. De steeds meer toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud van de beroepsuitoefening is voor hun reden om contractvrij te werken. Sommige therapeuten hebben met bepaalde verzekeraars geen contract kunnen afsluiten. In beide gevallen geldt dan de restitutieregeling.
Dit houdt in dat de factuur aan het eind van de behandeling, of na 1 jaar, rechtstreeks naar de cliënt gestuurd wordt. De factuur dient u aan de behandelaar te voldoen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar. Tijdens een eerste gesprek zal de therapeut met u bespreken wat het in uw situatie betekent.

Onze psychologen werkend in de Bggz hebben geen contract afgesloten met Caresq. Dit betekent dat 90% van het NZA tarief bij u in rekening gebracht wordt en dat u waarschijnlijk een eigen bijdrage betaald. De tarieven zijn als volgt: NZA tarieven Generalistische basis ggz.

De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering.
De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen voor 100%. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners een bepaald percentage (70-85%) van de kosten. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen of een combinatie hiervan.
De therapeuten hanteren de tarieven vastgesteld voor de NZA: hier.
De zorgverzekeraar kan u meer informatie geven over de hoogte van de vergoeding of klik  hier.
Ongeacht de vergoeding het eigen risico van € 385,00 wordt in mindering gebracht door zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over contractvrij werken: https://contractvrijepsycholoog.nl/

De behandeling van sommige problemen valt echter onder de door de zorgverzekeraar vastgestelde onverzekerde producten (OVP). Dit kan het geval zijn als er sprake is van aanpassingsproblemen (na scheiding of verlies), rouwproblemen, gezins- en partnerrelatieproblemen, opvoedings- en identiteitsproblemen, studie- en werkproblemen.
Voor deze behandelingen is geen verwijzing nodig van uw huisarts; de rekening die u hiervoor krijgt kunt u dan ook NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.
Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een partner bijvoorbeeld een depressie- of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

Bij niet verzekerde zorg is soms vergoeding mogelijk vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering, zoals hulp bij aanpassingsstoornissen, rouwproblemen of studie-en werkproblemen. Het is belangrijk uw polis goed te lezen of uw verzekeraar daarover te bellen.

Tarieven niet-verzekerde zorg (OVP)

met ingang van 1-1-2022

Psychotherapeut 120,00 sessie van 45 min.
Relatietherapie (psychotherapeut) 170,00 sessie van 75 min.
GZ-psycholoog 105,00 sessie van 45 min.
Relatietherapie (gz-psycholoog) 145,00 sessie van 75 min.
Psycholoog 95,00 sessie van 45 min.
Coach, mediator 150,00 sessie van 60 min.
Psychiater 160,00 per uur

Coaching is aftrekbaar of wordt vaak door de werkgever vergoed.

Indien het niet mogelijk is om bij uw afspraak aanwezig te zijn, laat ons dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. Anders behouden wij ons het recht voor u de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Kosten bedragen €75,00. Weekenddagen tellen niet als werkdagen. Uw therapeut zal deze kosten met u verrekenen.
U dient zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Het is belangrijk om tijdig afspraken af te zeggen.
Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 100% van het door de hulpverlener gehanteerde tarief: €75,00. Een aan u gezonden nota, dient binnen 2 weken betaald te worden. Bij een tweede betalingsherinnering wordt à €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.